Disclaimer

De inhoud en functionaliteit op de site wordt geleverd met dien verstande dat NECXT geen advies of diensten aan u verstrekt, geen enkele site-inhoud is bedoeld om te dienen als of zal worden beschouwd als beleggings-, juridisch, fiscaal, boekhoudkundig of ander advies, en dat u als enige verantwoordelijk blijft voor uw gebruik van alle site-inhoud en erkent dat elk vertrouwen op de site-inhoud volledig op eigen risico is. Alle inhoud en functionaliteit op de site worden geleverd "zoals ze zijn", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. NECXT geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot het eigendom, de nauwkeurigheid of de adequaatheid van de inhoud van de site. NECXT is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor informatie die op gelinkte websites wordt gepubliceerd, die is opgenomen in gebruikersinzendingen die op de site zijn gepubliceerd of door derden zijn verstrekt. NECXT is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, gevolg- of punitieve schade of verliezen of voor gederfde inkomsten of winsten, ongeacht of deze op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of verliezen en ongeacht de theorie van aansprakelijkheid.

U vrijwaart NECXT en al haar voorgangers, opvolgers, moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, eigenaren, partners, werknemers, vertegenwoordigers en advocaten en hun respectieve erfgenamen, opvolgers en rechtverkrijgenden ("NECXT Gevrijwaarde Partijen") van en tegen alle aansprakelijkheid, uitgaven, kosten of andere verliezen ("Verliezen") opgelopen door NECXT en/of NECXT Gevrijwaarde Partijen in verband met claims die voortvloeien uit uw gebruik van de Site en/of enige schending door u van deze Voorwaarden,  inclusief de verklaringen, garanties en convenanten die u, indien van toepassing, hebt gesloten door akkoord te gaan met deze Voorwaarden. NECXT behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van enige zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u.

NECXT kan links naar websites van derden aanbieden en sommige inhoud die op deze site lijkt te zijn, wordt in feite geleverd, ondersteund of direct of indirect verstrekt door derden, bijvoorbeeld in gevallen van framing van websites van derden of opname via framesets van inhoud geleverd door servers van derden. NECXT is niet verantwoordelijk voor deze websites van derden, die worden beheerst door de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid, indien van toepassing, van de toepasselijke externe inhoudsproviders.

Scroll naar boven