ALGEMENE VOORWAARDEN NECXT

 

  1. NECXT

Dit zijn de algemene voorwaarden van NECXT, gevestigd te Blauwezegge 14, 2498 EW Den Haag, Nederland. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63698218, hierna te noemen ‘NECXT’, ‘Wij’, We’ , ‘Onze’ of ‘Ons’.

  1. Aanvaarding van Onze algemene voorwaarden, toepassing van Ons privacybeleid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en leveringen van goederen of diensten door NECXT, tenzij Wij uitdrukkelijk en vooraf schriftelijk hebben ingestemd met de van toepassing zijnde afwijkende voorwaarden. Voorwaarden van derden - in de ruimste zin - binden NECXT niet, tenzij NECXT deze voorwaarden vooraf schriftelijk heeft aanvaard. Wanneer NECXT in het kader van Onze dienstverlening persoonsgegevens verwerkt die betrekking hebben op u of de medewerkers van uw onderneming, is Ons Privacybeleid van toepassing. Als u een op maat gemaakt programma voor uw bedrijf bestelt, is het uw verantwoordelijkheid om de werknemers of andere personen die aan het programma zullen deelnemen te informeren over Ons Privacybeleid, en specifiek over het feit dat NECXT tijdens evenementen foto-, video- of audio-opnamen kan maken van het evenement en deelt dergelijke foto's of opnames op Onze website en/of via sociale media of andere kanalen.

  1. Aanbiedingen en prijzen

Alle aanbiedingen en offertes van NECXT zijn vrijblijvend en blijven maximaal 30 dagen geldig vanaf de datum van aanbieding. Na deze termijn is NECXT gerechtigd aangeboden prijzen en/of voorwaarden van de aanbieding te wijzigen dan wel de bestelling te weigeren. Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

  1. Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere vervaldatum is overeengekomen. Voor open programma's (rondleidingen, trainingsprogramma's en evenementen) wordt 100% van de prijs gefactureerd bij bevestiging en dient volledig te zijn betaald voor aanvang van het open programma.

  1. Annuleringsvoorwaarden

Annuleringen van bestellingen of programma-inschrijvingen zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn gedaan en zijn alleen mogelijk in de volgende omstandigheden en in overeenstemming met de volgende voorwaarde voor open programma's:

Open programma-inschrijvingen (bijv. tours, trainingen en evenementen) kunnen tot 4 maanden voor aanvang van het programma kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering van een open programma-inschrijving tussen 4 maanden en 8 weken voor aanvang van het programma, is de klant annuleringskosten van 50 procent van de totale prijs voor het programma verschuldigd. Bij annulering van een open programma-inschrijving minder dan 8 weken voor aanvang van het programma, is de klant 100% van de totale prijs voor het programma verschuldigd. Open programma-inschrijvingen zijn strikt persoonlijk en alleen geldig voor de bij inschrijving vermelde persoon. Bij wijze van uitzondering is het tot 4 weken voor aanvang van een toertocht en tot 1 week voor aanvang van een training of evenement toegestaan ​​om, indien deze verhinderd is, een andere persoon te sturen om de plaats van de eerste inschrijver in te nemen om deel te nemen vanwege professionele of persoonlijke omstandigheden.

  1. Aansprakelijkheid

NECXT kan, voor zover wettelijk toegestaan, nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke vorm van schade dan ook, behoudens opzet of bedrog. Onze aansprakelijkheid kan in ieder geval nooit hoger zijn dan de totale waarde of het bedrag van de overeenkomst waaruit Onze aansprakelijkheid voortvloeit. Voor zover NECXT afhankelijk is van derden (zoals leveranciers of onderaannemers) bij het leveren van diensten aan de klant, zijn Wijniet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het in gebreke blijven van die derde partij, inclusief opzet, grove nalatigheid of fraude van die derde partij. NECXT kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade zoals financieel verlies, commercieel verlies, verlies van inkomsten of winst, of verlies van informatie.

  1. Geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten van NECXT

NECXT behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief copyright) op alle materiële en/of immateriële elementen die zijn gemaakt of gebruikt bij het uitvoeren en leveren van de bestelling van klanten (bijv. videobeelden, dia's, hand-outs, cursusmateriaal, presentaties, folders, documentatie, enz.).

  1. Force majeure

Onder overmacht (of onvoorziene omstandigheden) wordt verstaan: elke van de wil van NECXT onafhankelijke situatie die de normale uitvoering van haar dienstverlening verhindert of met zich meebrengt dat de normale uitvoering van de dienstverlening niet meer van NECXT kan worden gevergd. Gevallen van overmacht omvatten, maar zijn niet beperkt tot: natuurrampen (zoals overstromingen, stormen, sneeuw), sociale onrust (zoals stakingen of uitsluitingen), brand, misdaad (zoals diefstal of terrorisme), embargo, vliegdekschip en vervoer/verkeersproblemen, ziekte of ziekteverzuim van Onze sprekers. Indien levering van diensten door NECXT geheel of gedeeltelijk onmogelijk is geworden, heeft NECXT het recht de overeenkomst met klant te ontbinden, zonder enige vorm van schadevergoeding aan klant verschuldigd te zijn.

  1. Geschillen

Op deze voorwaarden en op alle met NECXT gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Elk geschil of elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden of overeenkomsten gesloten met NECXT zal worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de Rechtbank in Den Haag, Nederland.

  1. Wijzigingen

Wij behouden Ons het recht voor om Onze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen.

Scroll naar boven